Algemene voorwaarden

Definities

Klant : elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Diensten: http://www.keshi.be stelt ter beschikking van de klanten :

Inhoud : Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door http://www.keshi.be kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt, gebruik makend van de voormelde site.

Persoonlijke informatie : “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website http://www.keshi.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Eigenaar : Maatschappelijk kapitaal van 20000€ BTW-nummer: BE0750931042 – Vieux Chemin, 11a 1180 Brussel

Verantwoordelijke publicatie : Jean-Pierre Snyers – 0475275830
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster : jean-pierre SNYERS – info@keshi.be

Behostings : Behostings – Rue Emile Francqui 6 1435 Mont-Saint-Guibert 32 (0)2 319 48 53

Functionaris voor gegevensbescherming : Jean-pierre Snyers – info@keshi.be

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een werk van de geest dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag in geen geval de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site http://www.keshi.be impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de site http://www.keshi.be wordt dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door http://www.keshi.be, die dan zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie. De website http://www.keshi.be wordt regelmatig bijgewerkt door http://www.keshi.be responsible. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de verleende diensten.

De websitehttp://www.keshi.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.http://www.keshi.be streeft ernaar om op de websitehttp://www.keshi.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door haarzelf of door derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle op de sitehttp://www.keshi.be vermelde informatie wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk nog evolueren. Bovendien is de informatie op de websitehttp://www.keshi.be niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is De sitehttp://www.keshi.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van haar infrastructuren, storingen van haar infrastructuren of indien de Diensten en Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

http://www.keshi.be en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van een overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

http://www.keshi.be be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van:http://www.keshi.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

http://www.keshi.behttp://www.keshi.be treedt op als uitgever van de site.http://www.keshi.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarachtigheid van de Content die zij publiceert.

http://www.keshi.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker, bij toegang tot de websitehttp://www.keshi.be, en die het gevolg is van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

http://www.keshi.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals verlies van zaken of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de sitehttp://www.keshi.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers.http://www.keshi.be behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudthttp://www.keshi.be zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van een boodschap van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn surfgedrag op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: UTILE GAMES.http://www.keshi.beest vertegenwoordigd door jean-pierre SNYERS, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindthttp://www.keshi.be zich ertoe het kader van de vigerende wettelijke bepalingen in acht te nemen. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register bij te houden van de verwerking in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneerhttp://www.keshi.be Persoonsgegevens verwerkt, neemthttp://www.keshi.be alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoorhttp://www.keshi.be ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

http://www.keshi.be zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturatie, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking…) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te surfen, IP-adres, wachtwoord (hash), enz.
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren ophttp://www.keshi.be: e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

http://www.keshi.be brengt uw persoonsgegevens niet op de markt; deze worden dan ook alleen gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers vanhttp://www.keshi.be de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 van de RGPD) en rectificatie (artikel 16 van de RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 van de RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden.
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDMP)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 DPMR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 RGPD)
 • het recht op de overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking die op hun toestemming of op een contract berust (artikel 20 DDR)
 • het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wiehttp://www.keshi.be zijn gegevens (al dan niet) moet meedelen aan een derde die zij vooraf zullen hebben aangewezen

Zodrahttp://www.keshi.be kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindthttp://www.keshi.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien hun bewaring noodzakelijk blijkt voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoehttp://www.keshi.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of tegen de behandeling ervan is, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen methttp://www.keshi.be op het volgende adres:

UTILE GAMES – DPO, Jean-pierre Snyers
Vieux Chemin, 11a 1180 Bruxelles.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij doorhttp://www.keshi.be wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die door de wet aanhttp://www.keshi.be worden opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers vanhttp://www.keshi.be een klacht indienen bij de controle-instanties, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

http://www.keshi.be zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ongeschikt” wordt erkend, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.http://www.keshi.be blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

http://www.keshi.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indienhttp://www.keshi.be echter in kennis wordt gesteld van een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de klanteninformatie, moethttp://www.keshi.be de klant zo spoedig mogelijk informeren en meedelen welke corrigerende maatregelen zijn genomen. Bovendien verzamelthttp://www.keshi.be geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen vanhttp://www.keshi.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te verwezenlijken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers vanhttp://www.keshi.be voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Kennisgeving van incident

Hoe hard u het ook probeert, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekeningen en hun alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de sitehttp://www.keshi.be wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop vanhttp://www.keshi.be en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de eventuele koper toelaten, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de sitehttp://www.keshi.be.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakthttp://www.keshi.be gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemthttp://www.keshi.beprend alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hypertextkoppelingen “cookies” en internetlabels

De sitehttp://www.keshi.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming vanhttp://www.keshi.be tot stand zijn gebracht.http://www.keshi.be heeft evenwel niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarvoor bijgevolg geen aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. « COOKIES »

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies houden geen enkel risico in voor beschadiging van de terminal van de Gebruiker.

http://www.keshi.be kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelthttp://www.keshi.be in staat de inhoud van de Site en het surfen van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de Cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang hun emittent. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo instellen dat hem van tijd tot tijd wordt aangeboden Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie op zijn apparaat kan worden opgeslagen.http://www.keshi.be informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert Cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneerhttp://www.keshi.be of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijsthttp://www.keshi.be alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen in verband met de slechtere werking van de Site en alle doorhttp://www.keshi.be aangeboden diensten, die voortvloeien uit (i) de weigering van cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voorhttp://www.keshi.be om de voor hun werking noodzakelijke cookies te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin kan worden nagegaan hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen.http://www.keshi.be kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de Websitehttp://www.keshi.be of in zijn mobiele applicatie verschijnen en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie op de Websitehttp://www.keshi.be of zijn mobiele applicatie voort te zetten, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) deponeren.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt door verder te navigeren op de Website of mobiele applicatie vanhttp://www.keshi.be. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn toestemming voorhttp://www.keshi.be om dit soort cookies te plaatsen, intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

http://www.keshi.be peut employer occasionnellement des balises Internet (également appelées « tags », ou balises d’action, GIF à un pixel, GIF transparents, GIF invisibles et GIF un à un) et les déployer par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays étranger.

http://www.keshi.be kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s, en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus overeenkomstige informatie kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in online advertenties waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Met deze technologie kanhttp://www.keshi.be de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site voorhttp://www.keshi.be, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil in verband met het gebruik van de sitehttp://www.keshi.be is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de bevoegdheid bij uitsluiting toegekend aan de bevoegde rechtbanken van BRUSSEL.